ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΛΛΑΔΑ 2.0

ΣΤΟΧΟΣ

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού. Όλα αυτά, με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

– Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis
– Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
– Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

– Δικαιουχοι είναι οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
– Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
– Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις
– Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και, ατομικές επιχειρήσεις
– Να διαθέτουν την απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας η την υποβληθείσα αίτηση έκδοσης ανανέωσης αυτής ανάλογα με την δραστηριότητά τους.
– Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση η αναγκαστική διαχείριση
– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης από προηγούμενο επενδυτικό πρόγραμμα
– Να έχουν έδρα ή/και υποκατάστημα στην Ελλάδα, σε επιδοτούμενη Περιφέρεια
– Να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης συμμετοχής ιδίων κεφαλαίων

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

-Οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
Τεχνητή Νοημοσύνη και η Επιστήμη Δεδομένων είναι οι δύο κύριες τεχνολογίες του μέλλοντος. Στον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης AI βρίσκονται τα δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data). Τα δεδομένα συλλαμβάνονται μέσω του δικτύου διασυνδεδεμένων αισθητήρων που επικοινωνούν μέσω τυπικών πρωτοκόλλων (Internet of Things) και αποθηκεύονται στο Cloud. Η ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των αισθητήρων και άλλων συσκευών IoT (Internet of Things) ορίζεται και επιταχύνεται με την εισαγωγή των δικτύων 5G. Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως Blockchain, IoT, AI, 5G για την ενίσχυση της παραγωγικότητας εντάσσονται σε αυτόν τον τεχνολογικό τομέα.

Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
Σε αυτό τον τεχνολογικό τομέα περιλαμβάνονται όλες οι τεχνολογίες και οι τάσεις του Industry 4.0 που διαπερνούν τη μεταποιητική βιομηχανία κι επιτρέπουν τη συγχώνευση φυσικών και εικονικών κόσμων μέσω κυβερνοφυσικών συστημάτων (CPS), τα οποία σηματοδοτούν την έλευση της Βιομηχανίας 4.0. Η εφαρμογή των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενσύρματων και ασύρματων, καθώς και τη δημιουργία πρωτοτύπων και την παραγωγή προσαρμοσμένων, μεμονωμένων προϊόντων. Τεχνολογίες όπως τα Electronic
Components & Systems, Machine to Machine (M2M), Manufacturing Execution Systems (MES), Supervisory Control and Data Acquisitions Systems (SCADA) και Distributed Intelligence δύναται να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου.

Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.
Αυτός ο τεχνολογικός τομέας συνδυάζει AI και Smart Manufacturing Technologies και αφορά στην αναβάθμιση και τον αυτοματισμό των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτικές εφαρμογές και τηλεχειρισμό.

-Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων
που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:
– ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,
– αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
– σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
– εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
– διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,
– μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών,
Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:
– μηχανολογικό εξοπλισμό,
– κτιριακές εγκαταστάσεις,
– ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
– εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,
– ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,,
– υπηρεσίες ασφάλειας IT,
– υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,
– πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
– κόστη πιστοποίησης,
– τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
– συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,
– εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

– Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 €.
– Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 250.000 € έως και 6.000.000 €.
– Το ύψος της επιδότησης φτάνει το 75% ανάλογα με την Περιφέρεια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το ποσοστό επιδότησης των μικρών/πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι 70% και των μεσαίων επιχειρήσεων 60%
-Επισημαίνεται ότι το 70% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.
-Επιπροσθέτως από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Μηχανολογικό εξοπλισμός Έως 100% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
2 Δαπάνες για κτίρια Έως 20% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
3 Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό Έως 40% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κτιριακών δαπανών
4 Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού Έως 30% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
5 Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής Έως 20% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
6 Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών- μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 Έως 10% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
7 Training προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and Reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο Έως 10% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

– ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 07/12/2022 και ώρα 13.00 μ.μ. με καταληκτική ημερομηνία
– ημερομηνία λήξης υποβολής 01/02/2023 και ώρα 13.00 μ.μ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις μήνες (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ