ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ- ΦΑΣΗ 2η

ΣΤΟΧΟΣ

– Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων με δυνατότητα απόσυρσης (ή αντικατάστασης) παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση από επιχειρήσεις

-Σκοπός της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ Κύκλος» αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων, που αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως περιγράφεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

-Φορέας διαχείρισης της παρούσας δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια

ΦΟΡΕΑΣ

-Φορέας διαχείρισης της παρούσας δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

– Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα πλην ΝΠΔΔ, κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ., Σωματεία) και κάθε μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιχείρηση δικαιούται αγοράς ή επαγγελματικής μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων.

-Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ως αυτοί ορίζονται στην παρ. δ του άρθρου 5 του ΕΚ 1379/2013 και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού de minimis.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

-Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

-Κατά τη διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης υποβάλλονται μαζί με την πρόταση και όλα τα δικαιολογητικά ένταξης, συμπεριλαμβανομένου του συμφωνητικού συνεργασίας για τα συνεργατικά έργα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

– Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται στα 35.000.000 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

-Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού de minimis, δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές το αντίστοιχο ανώτατο όριο ενισχύσεων είναι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

– Δικαιούται την επιπλέον ενίσχυση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος ή/και δίκυκλου/τρίκυκλου με τον όρο της προαιρετικής απόσυρσης για κάθε ένα νέο ηλεκτρικό όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης (πλην ποδηλάτων)

– Δικαιούται της επιπλέον ενίσχυσης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ίσο με τον συνολικό αριθμό αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ηλεκτρικό επιβατικό και επαγγελματικό αυτοκίνητό Οικολογικό bonus
Ενα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα 30 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €) ανά όχημα
Ανω των είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα 20 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 €) ανά όχημα

Προεραιτική απόσυρση 1.000€ ανά όχημα
400€ επιδότηση για κάθε σημείο φόρτισης

Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα Οικολογικό bonus
Για τις κατηγορίες L1e έως και L4e 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300 €)
Για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. με μέγιστο ποσό τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €)

Προεραιτική απόσυρση 400€ ανά όχημα
Δεν επιδοτούνται φορτιστές

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

-Η αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται από Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Παρέμβαση και ανά Τομέα Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027. Κάθε επιτροπή αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλάματα
55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
53.20.12.00 Υπηρεσίες κατ’οίκον παράδσης τροφίμων (delivery)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

– Οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους επωφελούμενους της Κατηγορίας Β πριν την παρέλευση διετίας (2 ετών) από την απόκτησή τους

-Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού de minimis, δυνάμει του οποίου το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές το αντίστοιχο ανώτατο όριο ενισχύσεων είναι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση οχημάτων οδικών
εμπορευματικών μεταφορών.

-Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της σχετικής δράσης θα είναι έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ/ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ