ΔΡΑΣΗ 2η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΜΕ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

-Η παρούσα δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis).

-Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€

– Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

-Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ θα οριστούν στην επίσημη Πρόσκληση του προγράμματος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

-Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας

-Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

-Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

-Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

-Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

-Να λειτουργούν νόμιμα

-Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

-Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

-Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

– Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

– Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

– Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

– Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την

ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.

– Σημειώνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

-Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Περιφέρειες Δημόσια Επιχορήγηση για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (1) Ιδιωτική Συμμετοχή (2) Πρόσθετο Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης 10% της στήλης (1) με υλοποίηση δαπανών “Πράσινης Μετάβασης GREEN” τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Προϋπολογισμού Ιδιωτική Συμμετοχή της στήλης (3)
Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας      40% 60% 50% 50%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

-Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

-Η ως άνω προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

-Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

Σημειώνεται πως για αιτήσεις με βάση το De Minimis, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που λαμβάνει μία ενιαία επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος εώς 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

2. Δαπάνες Εξοπλισμού/ Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
2.2 Λοιπός Εξοπλισμός έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της εν λόγω κατηγορίας

3. Εξοπλισμός (GREEN)* εώς 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών / Πιστοποίηση Προϊόντων-Υπηρεσιών εώς 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.
4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding εώς 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

6. Προβολής και Εξωστρέφειας έως 20.000€

7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εώς 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

8. Τεχνικές Μελέτες
8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3 έως 10%
8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου έως 4% και μέχρι 10.000€

9. Μεταφορικά Μέσα- Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά έως 50.000€

10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) μέχρι 45.000 € με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021) 7% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

11. Έμμεσες Δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

-Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την λήξη ισχύος των κανονισμών, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και θα σχετίζονται με :
– την επάρκεια και διαθεσιμότητα των Ιδίων Κεφαλαίων
– την υφιστάμενη απασχόληση
– την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
– το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)
– τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε ειδικές περιοχές/ ορεινές, μειονεκτικές ή νησιωτικές )
– την κάλυψη των απαιτήσεων αρχικής επένδυσης και χαρακτήρα κινήτρου
– την περιγραφή, το χρονοδιάγραμμα και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου
– την συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.
-Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζεται το 40.

-Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από ένα (1) αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ